Takashi Murakami, ‘An Homage IKB, 1957 B’, 2012, Vernissage Art Advisory