Takashi Murakami, ‘Flower Cushion (set of 3)’, Heritage Auctions
Takashi Murakami, ‘Flower Cushion (set of 3)’, Heritage Auctions
Takashi Murakami, ‘Flower Cushion (set of 3)’, Heritage Auctions
Takashi Murakami, ‘Flower Cushion (set of 3)’, Heritage Auctions