Takashi Murakami, ‘Genome No. 10^7x2^122’, 2010, Sworders