Takashi Murakami, ‘Jellyfish Eyes, USA/Japan’, 2004, Rago