Takashi Murakami, ‘Shangri-la Blue’, 2016, MSP Modern