Takashi Murakami, ‘The Artist's Agony and Ecstasy’, 2017, MSP Modern