Takashi Tomo-oka, ‘Cherry Blossom’, 2011, Ippodo Gallery