Takashi Tomo-oka, ‘Lady Slipper Orchid’, 2010, Ippodo Gallery