Takashi Tomo-oka, ‘Shirashobu 1 ( White iris)’, 2015, Ippodo Gallery