Tammam Azzam, ‘Freedom Graffiti, Gustav Klimt's 'The Kiss'’, 2013, Ayyam Gallery