Tammam Azzam, ‘Freedom Graffiti, Gustav Klimt's 'The Kiss'’, 2013, Ayyam Gallery

About Tammam Azzam

Syrian, b. 1980, Damascus, Syria, based in Delmenhorst, Germany