Tanabe Chikuunsai I, ‘Bamboo Basket (T-3883)’, Taisho era (1912-26) 1920s, Erik Thomsen