Tanabe Chikuunsai I, ‘Flower Basket of the Sozen Type (T-3997)’, Shōwa era (1926-89) 1930s, Erik Thomsen