Tang Wei Min, ‘Hot Sun’, Cutter & Cutter Fine Art

About Tang Wei Min

Chinese, b. 1971, Yongzhou, Hunan, China