Tang Wei Min, ‘Pilgrimage of an Old Man I’, Cutter & Cutter Fine Art

About Tang Wei Min

Chinese, b. 1971, Yongzhou, Hunan, China