Taryn Simon, ‘Chapter XI ’, 2011, Jeu de Paume
Taryn Simon, ‘Chapter XI ’, 2011, Jeu de Paume