Tatsuo Miyajima, ‘Life (rhizome) No.9’, 2012, SCAI The Bathhouse
Tatsuo Miyajima, ‘Life (rhizome) No.9’, 2012, SCAI The Bathhouse
Tatsuo Miyajima, ‘Life (rhizome) No.9’, 2012, SCAI The Bathhouse
Tatsuo Miyajima, ‘Life (rhizome) No.9’, 2012, SCAI The Bathhouse
Tatsuo Miyajima, ‘Life (rhizome) No.9’, 2012, SCAI The Bathhouse
Tatsuo Miyajima, ‘Life (rhizome) No.9’, 2012, SCAI The Bathhouse