Terry Richardson, ‘Transvestite’, 1994-1998, Perrotin