Charles de Gontaut, Duke of Biron
sheet: 15.6 x 10 cm (6 1/8 x 3 15/16 in.)

About Thomas de Leu