Thomas Duriez, ‘LAMPE TERRE L2’, 2014, Armel Soyer
Thomas Duriez, ‘LAMPE TERRE L2’, 2014, Armel Soyer
Thomas Duriez, ‘LAMPE TERRE L2’, 2014, Armel Soyer

Signature: yes

Manufacturer: Thomas Duriez

About Thomas Duriez