Thomas Feuerstein, ‘POINT OF PRESENCE’, 2008, Galerie Elisabeth & Klaus Thoman

About Thomas Feuerstein