Thomas Feuerstein, ‘P.O.P.’, 2008, Galerie Elisabeth & Klaus Thoman

About Thomas Feuerstein