Thomas Feuerstein, ‘SOLITARY CELL’, 2008, Galerie Elisabeth & Klaus Thoman

About Thomas Feuerstein