Thomas Feuerstein, ‘SOUVEREIGN’, 2008, Galerie Elisabeth & Klaus Thoman

About Thomas Feuerstein