Thomas Feuerstein, ‘TORTOISE’, 2015, Galerie Elisabeth & Klaus Thoman

About Thomas Feuerstein