Thomas Jackson, ‘File Tabs no. 1’, 2014, photo-eye Gallery