Thomas Jackson, ‘Glow Sticks no. 2’, 2013, photo-eye Gallery