Thomas Jackson, ‘Tutus no. 1’, 2015, photo-eye Gallery