Thomas Jefferson, ‘Virginia State Capitol’, 1785-1789, Allan Kohl