Thomas Lawson, ‘What Scottish Rites’, 1984, Anthony Reynolds Gallery