Thomas Lendvai, ‘On the BQE’, 2013, Proto Gallery
Thomas Lendvai, ‘On the BQE’, 2013, Proto Gallery

Proto Intro One at Proto Gallery, Hoboken, NJ