Thomas Nozkowski, ‘Untitled’, ca. 1985, Goya Contemporary/Goya-Girl Press