Thomas Nozkowski, ‘Untitled (M-28)’, 2011, Senior & Shopmaker Gallery