Thomas Nozkowski, ‘Untitled (M-29)’, 2011, Senior & Shopmaker Gallery