Thomas Nozkowski, ‘Untitled #1’, 2012, Senior & Shopmaker Gallery