Thomas Nozkowski, ‘Untitled #2’, 2012, Senior & Shopmaker Gallery