Thomas Nozkowski, ‘Untitled #4’, 2012, Senior & Shopmaker Gallery