Thomas Nozkowski, ‘Untitled #5’, 2012, Senior & Shopmaker Gallery