Thomas Nozkowski, ‘Untitled #6’, 2012, Senior & Shopmaker Gallery