Thorsten Kirchhoff, ‘Mexico City’, 2012, Alberto Peola