Thorsten Kirchhoff, ‘Sostanza Antroposofica’, 2015, Alberto Peola