Tim Bavington, ‘Goodbye to Love’, 2014, Scott Richards Contemporary Art
Tim Bavington, ‘Goodbye to Love’, 2014, Scott Richards Contemporary Art