Tjokorda Bagus Wiratmaja, ‘Holy’, 2014, Ode to Art