Tobia Rava, ‘Metachrono quattroetrentotto’, 2011, 3D Gallery