Todd Webb, ‘Texaco Station, Togo ’, 1958, Todd Webb Archive