Tom Leighton, ‘Flatiron’, 2016, Cynthia Corbett Gallery