Tom Leighton, ‘The Lakes’, 2015, Cynthia Corbett Gallery
Tom Leighton, ‘The Lakes’, 2015, Cynthia Corbett Gallery