Tomoyasu Murata, ‘AMETSUCHI’, 2016, GALLERY MoMo
Tomoyasu Murata, ‘AMETSUCHI’, 2016, GALLERY MoMo
Tomoyasu Murata, ‘AMETSUCHI’, 2016, GALLERY MoMo
Tomoyasu Murata, ‘AMETSUCHI’, 2016, GALLERY MoMo