Toshi Yoshida, ‘Urayasu’, 1951, Scholten Japanese Art