Toshikatsu Endo, ‘Plan for "Void" 8# Double Pots’, 2010, SCAI The Bathhouse
Toshikatsu Endo, ‘Plan for "Void" 8# Double Pots’, 2010, SCAI The Bathhouse
Toshikatsu Endo, ‘Plan for "Void" 8# Double Pots’, 2010, SCAI The Bathhouse
Toshikatsu Endo, ‘Plan for "Void" 8# Double Pots’, 2010, SCAI The Bathhouse
Toshikatsu Endo, ‘Plan for "Void" 8# Double Pots’, 2010, SCAI The Bathhouse