Toshikatsu Endo, ‘Void - sinking boat’, 2010, SCAI The Bathhouse